Salgs og leveringsbetingelser

1: Parter
Abonnementsvilkårene (herefter vilkår) er gældende for personer, der anvender et eller flere af SimCap ApS´s produkter, herefter kaldet SimCap. Disse personer betegnes samlet som Kunden. Aftalen om abonnement indgås mellem Kunden og SimCap, CVR‐nr.: DK35818685.
Aftalen forudsætter, at Kunden er myndig.

2: Aftalens omfang 
Aftalen er gældende for SimCaps produkter herunder diverse apps, administrationssystem mm. Samlet betegnes disse herefter som produktet. Vilkårene er dækkende for ethvert mellemværende mellem Kunden og SimCap, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale.  

3: Etablering af kundeforholdet  
Der kan alene etableres et kundeforhold i forbindelse med bestilling og oprettelse af mindst ét af SimCaps produkter. Det er en forudsætning for indgåelse af aftale mellem Kunden og SimCap, at kunden opgiver korrekt navn samt gyldig mail adresse. SimCap anvender den oplyste mail adresse til fremsendelse af al elektronisk information. Kunden er forpligtet til at holde sine personlige oplysninger, herunder mail adresse opdateret. Etablering af kundeforholdet er ikke omfattet af en generel fortrydelsesret på 14 kalenderdage fra den dato, hvor aftalen bekræftes som værende endeligt indgået. Produktet sælges på licensvilkår hvorved ibrugtagelse sker med det samme.

4: Godkendelse af Kunden  
SimCap er berettiget til at nægte aftaleindgåelse, samt ophæve eller foretage indskrænkninger i Kundens benyttelse af SimCaps produkter.

5: Mail  
SimCap fremsender alle oplysninger til Kunden i elektronisk form til den opgivne mail adresse. Oplysninger fremsendes som tekst evt. i html‐format eller som vedhæftet PDF‐fil. For at læse PDF‐filerne kan Kunden benytte gratis‐programmet Adobe Reader. Kunden accepterer ved indgåelse af denne aftale, at SimCap som udgangspunkt alene fremsender materiale elektronisk. Kunden er forpligtet til løbende at holde sig orienteret på den opgivne mail adresse.

6: Ansvar & fortrolighed  
Brugeroplysninger udleveret til kunden er fortrolige og må ikke videregives til tredjemand. Kunden er selv ansvarlig for eventuelt misbrug af disse brugeroplysninger og hæfter således for tilkøbte tillægsydelser. Bortkommer brugeroplysninger, eller har Kunden mistanke om, at tredjemand har kendskab til disse, skal Kunden straks kontakte SimCap, som spærrer for det pågældende login samt adgangen til administrationssystemet. I tilfælde af tredjemands misbrug af Kundens abonnement påhviler det Kunden at dokumentere dette. SimCap videregiver alene oplysninger, når det kræves i henhold til den gældende lovgivning på området, eller efter aftale med Kunden.

SimCap videregiver ligeledes ikke informationer til tredjepart. Medmindre det er i forbindelse med køb og/eller salg af tredjepartsydelser til Kunden, eller Kunden selv skrifteligt har givet accept herpå.

7: Priser & taksering    
For produkter i forbindelse med nærværende aftale følger de til hver tid gældende priser og takseringer for SimCaps produkter. SimCap kan herudover opkræve betaling for særlige tillægsprodukter bestilt af kunden. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser kan findes på SimCaps hjemmeside eller ved henvendelse til SimCap.   

8: Betalingsforhold    
Det er en forudsætning for abonnementaftalen, at Kunden tilmelder sig betaling via Dankort, andet betalingskort eller andet betalingsmedie, som er godkendt af SimCap og Nets.  

Abonnementsbaserede produkter faktureres forud for en måned ad gangen. Tillægsydelser faktureres ved køb af et af disse.  

Forud for opkrævning af abonnementet vil Kunden modtage faktura pr. mail. Denne faktura trækkes automatisk på Kundens betalingskort 5 kalenderdage efter afsendelsen. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte SimCap inden betalingen, hvis Kunden mener, der er fejl eller mangler ved fakturaen. Hvis Kundens betalingskort afvises, vil Kunden blive informeret pr. mail, og ingen yderligere forsøg på opkrævning vil ske. Vælger Kunden at framelde betaling, vil abonnementet udløbe den sidste dag i abonnementsperioden. Kunden kan altid logge på administrationssytemet og forny sit abonnement, hvor en ny periode vil starte.  

SimCap benytter en underleverandør, som er godkendt af Nets til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes Kundens kortinformationer ikke hos SimCap, men hos underleverandøren.  Ved spærring af betalingskortet er Kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres i administrationssystemet. Ved indgåelse af denne aftale giver Kunden tilladelse til, at SimCap foretager automatiske trækninger på Kundens betalingskort i henhold til ovenstående. Ovenstående betalingsbetingelser gælder uafhængigt af, om der er indgået særskilt aftale med SimCap om betaling via tredjemand.  

Henstår abonnementet ubetalt i 3 måneder eller mere, sletter SimCap den pågældende konto samt tilknyttet data.

9: Anvendelse & begrænsninger   
Kunden må ikke uden tilladelse fra SimCap lade andre overtage, videresælge eller på anden måde lade andre disponere over ydelsen. SimCap er berettiget til at spærre for anvendelsen af abonnementsydelser, når det er nødvendigt som følge af lovmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold, eller som følge af misligholdelse jf. punkt 11.  

10: Overdragelse    
Kunden kan, efter skriftlig aftale med SimCap, overdrage medlemskabet til tredjemand. SimCap forbeholder sig ret til at afvise en overdragelse med henvisning til punkt 4, samt at fakturere den der overtager abonnementet en med Simcap forudaftalt overdragelsespris.  

11: Misligholdelse    
I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af abonnementsaftalen, er Simcap berettiget til at lukke for produkterne samt adgangen til systemet uden forudgående varsel.  Et eller flere af følgende punkter kan blandt andet være en væsentlig misligholdelse:  
  • Chikanerende eller truende adfærd over for SimCaps personale.
  • Ukorrekte eller manglende kundeoplysninger.
  • Videresalg, udleje, udlån, overdragelse af abonnementet til tredjemand.

12: Opsigelse    
Abonnementsaftaler for SimCaps produkter har ingen bindingsperiode. Aftalen kan vederlagsfrit opsiges inden opkrævning.  

Opsigelse af abonnementet foretages i administrationssystemet. SimCap fremsender herefter en bekræftelse på opsigelsen.  

13: Ændringer af vilkår   
SimCap forbeholder sig ret til at ændre vilkår, priser og produkter. Ændringer, der er begunstigende for Kunden, kan gennemføres uden forudgående varsel. Er der tale om en forringelse af Kundens vilkår, udsendes der elektronisk information herom til Kunden. Sådanne ændringer varsles med 30 kalenderdage.  

Ændringer af éngangsafgifter kan dog gennemføres uden varsel. Alle ændringer annonceres på SimCaps hjemmeside. I visse tilfælde kan Kunden opsige abonnementet, jf. punkt 12, som følge af ændringer af vilkår, priser eller produkter. Kunden har ansvaret for til enhver tid at holde sig underrettet om Simcaps gældende vilkår, priser og produkter.  

14: Erstatningsforhold  
SimCaps systemer og disses data stilles til rådighed som en service til Kunden og dennes brug. Al indhold stilles til rådighed som det er uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået.

SimCap kan ikke stilles til ansvar for nogen direkte, indirekte eller tilfældige tab eller beskadigelser, der er sket som følge af adgangen til eller brugen af systemerne.

SimCap påtager sig ligeledes ikke ansvaret for og kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelse af eller for virusser, der inficerer computerudstyr eller anden ejendom, der er sket som følge af adgangen til eller brugen af disse systemer eller af overførslen af materiale, data, tekst, billeder eller lyd fra disse systemer, eller som stammer fra disse systemer.

15: Ophavsret  
SimCap er indehaver af alt materiale på SimCaps systemer. Intet materiale må anvendes uden SimCaps samtykke eller anden relevant tredjepartssamtykke.

16: Tvister & klage    
Kunden kan klage skriftligt til SimCap. SimCap vil i de fleste tilfælde behandle klagen og træffe en afgørelse inden 30 kalenderdage og senest indenfor 3 kalendermåneder.   

17: Ikrafttrædelse    
Disse vilkår træder i kraft den 2.april 2014